சென்னை காற்றைச் சுத்தம் செய்வது — ஆரோக்கியமான நகரமே ஸ்மார்ட் சிட்டியாக இருக்க முடியும்.